Proces Probuzení

27. října 2015 v 20:57 | Člen Černého řádu
Spis jsem doplnila kurzívou psanými poznámkami, jejichž účel je usnadnit čtenáři a studentovi pochopení některých částí výkladu. Na závěr spisu si pak dovolím stručné shrnutí.

P. S. V rámci samostudia pevnosti Vůle nebylo dovoleno do článku přidat obrázky pro ulehčení. Proč, to zjistíte při četbě.

P. P. S. Řád požádal o zprostředkování zpětné reakce, požádám tedy o hlasování v anketě na konci článku + vyjádření do komentářů.


Proces Probuzení

Při zadání úkolu "napsat" spis o procesu, kterému se více méně obecně říká "Probuzení", jsem váhal, jestli to nepřenechat povolanějším. Nicméně mě o sepsání požádal sám Monarcha s tím, že mám v této oblasti mnoho znalostí a zejména zkušeností, a tak jsem svolil.

Napsat spis mi trvalo velice dlouho. Spis je obsáhlý, jsou v něm informace o Probuzení ze všech sedmi vesmírů. Nyní si ještě dovolím uvést, že následující řádky jsou výtahem ze spisu, který je uzpůsoben planetě Zemi a tématu, které bylo odhlasováno (pozn. Cituji: Téma probuzení, jak k němu dospět, jakou cestou kráčet… samozřejmě je mi jasné, že cesta všech není stejná, ale spíše o takový vhled do situace či pobídnutí, jak dál apod.).

Pojmem "Probuzení" je nazýván okamžik, kdy se na vědomé úrovni propojí všechna tři těla člověka - hmotné, plazmatické a energetické. Pomyslné "mosty" (pozn. viz → ZDE ←) mezi těly jsou vybudovány a jedinec procítí vlastní bytí. A tím bytí celého Světa.

Uvnitř Černého řádu následně definujeme stupně "Uvědomění" (pozn. viz kniha Montril). Jak označení napovídá, jedná se o úrovně pochopení. Počet stupňů není konečný a vždy, když člověk na nejvyšším stupni postoupí "výše", definuje nový stupeň. V současné době má Černý řád třináct stupňů Uvědomění - nultý, na kterém se nachází právě Probuzený jedinec + dvanáct následujících.

V rámci celého Světa se na třináctém stupni nachází několik tisíc bytostí, v tomto vesmíru, který je nejmladší, je jich paradoxně/logicky nejvíce. Na třináctém stupni se nachází ten, který studuje u samotného Prvního Zdroje (pozn. Envataru; v knize Montril jsou na tomto stupni Vam a Melodia).

Tento spis se zabývá tím vším, co bylo řečeno úvodem, plus ohromnou škálou podrobností a souvislostí. Ovšem řád přislíbil zveřejnit nečlenům spis na jimi zvolené téma, a abych předešel nesrovnalostem, neboť řád si zakládá na přesnosti, následující řádky obsahují přesně to, o co bylo požádáno - proces Probuzení.

Ačkoli je tento proces velice individuální a liší se člověk od člověka, mají všechny individuality společné jádro/kostru či princip. Ten se samozřejmě odvíjí od všeobecného principu vzniku Světa (pozn. obsáhlý výklad viz → ZDE ←, stručný výklad → ZDE ←).

Podle procesu se Probuzení člení do pěti kategorií:
1. Samovolné (pozn. Terineree);
2. Řízené (pozn. Montril);
3. Vystudované (pozn. Nikolas, Vam, Melodia; lidé na planetě Zemi ve třetím díle);
4. Záměrné (pozn. Gem ve druhém díle);
5. Nucené (pozn. lidé ve vesmíru při implozi).

Vzhledem k vítěznému tématu budou následovat informace o třetí kategorii.

Existuje poměrně obecné rčení "Poznat sám sebe znamená poznat celý Svět." Je velice rozšířené, ale málokdo mu rozumí. A ještě méně lidí si uvědomuje, jak hluboká moudrost se v tomto rčení skrývá.

Člověk je v okamžiku Probuzení ve stavu, kterému se uvnitř řádu říká "procitnutí". Jedinec se Probudí, jeho tři těla se propojí a na vědomé úrovni se toto propojení (chcete-li, tak na mozkové úrovni) projeví. Tento projev se označuje jako "procitnutí" a znovu zopakuji, že je to vědomá záležitost. Člověk může být nakrásně Probuzený, ale pokud to vědomě nepřijme, tak je Probuzení bezpředmětné.

Existují různé teorie, PROČ je pro jedince Probuzení tak důležité. Sice to není součástí zvoleného tématu, ale musím o tuhle informaci trochu "zavadit" formou otázky. Jedná se o nejzásadnější otázku každého člověka, který stojí o to poznat Pravdu:

Proč se chceš Probudit?


Při samovolném procesu Probuzení se odpověď nenachází na vědomé/hmotné/mozkové úrovni. Často ani v podvědomé. Leží v nevědomé úrovni. Ty, který čteš tento spis, nezapadáš do první kategorie, do samovolného procesu Probuzení. Řadíš se do třetí kategorie. Proto odpověz sám sobě na tuhle otázku! Jsi jediná bytost, které můžeš říct pravdu čistou jako esence Prvního Zdroje. Tak si nelži a odpověz si.


Proces Probuzení třetí kategorie


Probuzení existuje jen díky přirozené "touze" duše navrátit se ke svému "Otci". Duše je jediným Životem v lidském těle. Jako jediná je schopna samostatné existence a má svůj vlastní účel (pozn. jaký, viz Montril). Pokud se jedinec odpoutá od dominantní reality, ve které vládne hmota a Mysl, jen na jediný okamžik ve svém životě, navždycky tak otevře dveře pro projev Duše. Pak jsou tu tací lidé, kteří jsou ve hmotě tak ukotveni, že mozkem popírají existenci všeho, co není hmotné a vědecky prokazatelné.

Na druhou stranu jsou tu lidé, jak se říká, otevření. Ty řád také rozděluje do "škatulek", ale to není důležité. Jsou to ti, kterým Mysl už tolik nevládne. Projevuje se u nich vliv Vůle a Intuice. Čím více jedinec využívá těchto Nástrojů, tím více se přibližuje Probuzení. (Více o Nástrojích tří těl → ZDE ←.)

Vůle je Nástroj emočního těla. Vůle slouží ke kontrole Mysli a usměrňování emocí. Mysl, která je pod kontrolou, je tím nejúžasnějším nástrojem, jakým může člověk ve hmotném těle disponovat. Usměrňované emoce umožňují jejich poznávání, chápání a především práci s nimi. Jako je třeba pro práci s Myslí Vůle, je třeba pro práci s Vůlí Intuice. Intuice je nástrojem Duše, umožňuje Duši se projevovat, prociťovat a prožívat.

"Poznat sám sebe znamená poznat celý Svět." Duše coby fragment Prvního Zdroje (pozn. = Envataru) v sobě nese veškeré informace, kódy a vzorce celého Světa. Jelikož se jedná o maličký zlomeček Vědomí Tvůrce, nemůže je projevovat, neboť by to tělo neuneslo (pozn. viz kniha Montril). Řád tomu říká zkratky. Zkratka je informace v Duši, která umožňuje napojení se na zdroje informací, ve vaší mluvě řečeno napojení na databáze. Zkratka je "kabel", který je na jednom konci zapojený v těle. Druhý konec je třeba zapojit do databáze.

Těchto databází je několik, například Jednotná mysl (pozn. v knize Montril mluvím o Společné mysli. V knize popsaný postup Vama a Siany, jak se dostat do mysli Společné i Jednotné, je ilustrativní. V případě Nikolase a jeho vstupu do Společné mysli je ukázáno, co se může s člověkem stát, pokud pojme informaci, kterou nedokáže vědomě zpracovat). Jednotná mysl je mysl společná pro všechny živé bytosti. Dále je tu jako ještě jeden příklad Společné vědomí. Na nižších stupních je třeba Mysl planety, ještě níže je Mysl rodiny, nejzákladnější je poté Mysl páru. Popisovaná zkratka je tedy "naladění" se a schopnost pojmout, zanalyzovat a zpracovat informace. Na nevědomé úrovni není mnoho k pozorování, na podvědomé člověk přijímá informace, které jsou pro něj určitým způsobem důležité. Na vědomé úrovni přijímá ty informace, které chce (pozn. stejně jako Vam a Siana vstupují do Společné mysli, aby našli konkrétní informaci, může kterýkoli člověk vstoupit do jakékoli "databáze" a vzít informace, které potřebuje).

Předpokládám, že dominantní realitou všech, kteří budou tento výtah ze spisu číst, je hmotná sféra. Poznáváte svůj svět a rozkládáte ho na nejmenší možné i nemožné částice, až dospějete k závěru, že se jedná o energetická - jak na Zemi říkáte - kvanta. To je princip Světa a jeho vzniku (pozn. podrobněji o vzniku Světa → ZDE ←). Pokud jedinec k sobě přistupuje tímto způsobem, je to poslední krok k Probuzení.

Tělo je výsadou, které se nedostane každému, a lekcí, po které touží mnoho bytostí. Ale tělo bez duše - i tuto frázi jistě znáte - je jen nádoba bez vědomí (pozn. s tělem bez duše se můžete setkat i v knize Montril, stejně tak s tělem bez ducha). Na Zemi, jak jsem si zjistil, je celá řada fyzikálních zákonů a jeden z nich je velmi pravdivý - energie nezaniká. Nemohu říct v tomto spise, co přesně to znamená pro živého člověka a jeho tělo, ale v tomto poznání tkví Probuzení samotné (pozn. v knize Montril tuto informaci najdete).

Probuzení může být uskutečněno různými spouštěči. Řád má pro své potřeby definováno několik informací, které člověku umožní Probudit se. Je to jako okamžik před explozí přefukovaného balónku. Nebo jako nášlapná mina. V obou případech stačí odvaha tu explozi uskutečnit. Jakmile se překročí práh, který nedokáže hranice mozku a jeho nastavených mechanismů ustát, nastává Probuzení (pozn. třeba okamžik poznání smyslu života nebo pochopení nesmrtelnosti).

Tyto metafory jsou použity zcela záměrně, Probuzení je pro jedince "destruktivní". V okamžiku Probuzení do poslední částečky prachu zaniká předchozí život a začíná úplně nový. Jedná se, jak doufám všichni víte, o zcela přirozený proces. Nic nového nevznikne, pokud staré neustoupí, a neznám nikoho tak schopného a ve fyzickém těle žijícího, aby byl dost silný vzít staré struktury a přebudovat je na nové bez toho, aby cokoli zničil. (Pozn. jedná se o metafory!)

Okamžik, kdy si člověk uvědomí (= procitne), že není cesty zpět, je zlomový. Ale nebývá nebezpečný pro Probuzení třetí kategorie, kdy člověk ví. A směřuje za tím. Takový člověk si uvědomuje základní možnosti, a v úžasu poznává, jaké jinak nepředstavitelné příležitosti se mu nyní po Probuzení otevírají.

Obávám se, že nečlenům nemohu zpřístupnit přesný návod na Probuzení. Ze spisu o Probuzení jsem prozradil dostatek informací, aby pozorný student poznal, co dělat, jak postupovat, na co se soustředit, aby pochopil, poznal a procítil.

Závěr spisu

Jelikož vím, že spisy jsou někdy dost složité na uchopení, dovolím si na konec přidat shrnutí nejdůležitějších kroků, jak dosáhnout Probuzení procesem třetí kategorie.

Vystudované Probuzení znamená, že jedinec studuje. Je jedno, jestli matematiku, nebo teologii. Nejde ani tak o to, co studuje, ale jak to studuje. Jestli k obsahu studia přistupuje jako k ryzím faktům, nebo jako k metafoře/nepravdě/alternativě/prostředku. V řádu neznamená studium to samé, co tady v "moderním" světě. Není to sezení u knih a ležení v papírech. Je to proces obohacování sebe sama o informace, které rozvíjejí.

1. To, co tě zajímá, není náhoda. Pohybuj se pružně mezi tématy a, jak často říkám v knize, nic neber doslova. Tohle není svět, který by měl zájem o hluboce a vnitřně vzdělané lidi.

2. Autor spisu upozorňuje, že je třeba mít na paměti všeobecný princip vzniku Světa. Chce tím říct, že Svět není žádná složitost, je to jednoduchý projekt - pro toho, kdo mu rozumí (z tohoto důvodu je článek o tomto principu tady na blogu (→ ZDE ←), stejně tak o třech sférách Světa/třech tělech člověka (→ ZDE ←)).

3. Je důležité uvědomit si vliv systému na Mysl a vliv Mysli na každého jedince. Autor upozorňuje na to, že člověk by měl vědět, kým je, co se v něm odehrává, přijmout to, vzdělávat se, učit se a růst. K tomu má člověk vše, co potřebuje - má Mysl, Vůli a Intuici, vnitřní Nástroje. Každý, kdo se učí pracovat s novým nástrojem, dělá chyby, a chvíli mu trvá, že nástroj zvládne ovládat.

Kolik lidí mělo Vůli dočíst spis až sem?


4. Vše člověk najde uvnitř sebe. Vzhledem k propojenosti Světa je možné se díky Jednotné mysli (a dalším "databázím") dostat ke znalostem všech sedmi vesmírů a poznat, jak "navázat kontakty". V knize Montril lidé takto studují například u První rasy nebo u samotného Envataru. Nebo plazmatické bytosti studují hmotu.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Přečetl/a jsi spis celý a proč ano/ne (komentář, prosím)?

Ano
Ne

Komentáře

1 Jan Jan | E-mail | 28. prosince 2017 v 0:02 | Reagovat

Snažím se dosáhnout Probuzení

2 montril montril | 3. ledna 2018 v 13:49 | Reagovat

[1]: Nesnaž se. Udělej to ;)

3 pan nesmrtelný pan nesmrtelný | 5. února 2018 v 21:38 | Reagovat

Text na vysoké úrovni, který splňuje co takový text splňovat má.
Velké znalosti, které je třeba utřídit a dát jim hodnotu nenucenosti a svobody.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama