Tři těla a Mysl

8. září 2015 v 20:58 | Montril Sharon
V příběhu Montril, v "náboženství" Stmiru (či spíše ve "všeobecných znalostech") jsou rozlišována tři těla. Každé náleží jedné ze tří sfér Světa, jednomu ze tří "vrstev" těla Envataru.

Tři těla
Hmota-Emoce-Duše

Hmotné tělo

Pro člověka žijícího ve hmotě je fyzické tělo nejznámější a nejvíce samozřejmou věcí v jeho životě. To tělo, které vidíme na první pohled. Na které se díváme každý den do zrcadla. To tělo, se kterým nejvíce pracujeme, o které se ne/staráme. Krev, maso a kosti; fungující a skvělý stroj.

Hmotné tělo

Fyzické tělo je bráno jako nástroj, se kterým je pracováno. Napříč učením všech bohů je tvrzeno, i když nikdy ne přímo, že tělo nedefinuje to, kým člověk je. Slovy boha Irinianta:

"To, že vidíš a vnímáš mé tělo, neznamená, že vidíš a vnímáš mě. Mé tělo vůbec nemusí být já. Mé tělo vůbec nemusí určovat, kdo skutečně jsem."

Tělo je nádoba, která je naplněna duchem a duší. Bez nich je to jen prázdná, mrtvá schrána. Bez jednoho z nich nelze hovořit o úplném člověku. Všichni určitě vědí, co zač je zombie (pro ty, kteří si myslí, že jsou to ty fascinující bytosti z hororů - zombie je pojem pocházející z voodoo a označuje ČLOVĚKA BEZ VŮLE, který např. pod vlivem omamných látek slepě vykonává příkazy - nebo pod vlivem něčí moci. V tomto duchu jsou zombiemi nazývání lidé dnešní doby). Stejně tak všichni znají slovní spojení "jako tělo bez duše".

Tělo je břímě, které duše nosí. Je to prostředek, kterým poznává a zakouší hmotný svět. Je to výsada, které nemůže dosáhnout každý - více prozrazuje Marita Inguol.

Yggdrasil a DNA

Duchovní tělo

Pojmem DUCH je označováno emoční tělo. Duch jsou emoce, které přebývají ve své vlastní sféře - plazmatické sféře. Nicméně se označení "duch" váže jen k lidským bytostem, v plazmatické sféře sám o sobě neexistuje tak, jak si ho lidé dnešní doby představují. Zde emoce existují ve své vlastní, přesně dané podobě.

Vše existující má emoce, které mají v plazmatické sféře konkrétní projev. Jako příklad uvedu jedno všeobecně známé pozemské členění takových bytostí - andělé a démoni (více informací bude v samostatném článku, základní jsou níže). Z obyvatel plazmy Siana poznává Převozníka, dále pak například obra nebo samotné emoce.

Duch člověka

(viz Celý článek)Co se týče andělů a démonů, je důležitá poznámka, že plazmatické bytosti vytvářené lidmi pobývají na hranicích plazmatické sféry, lidem nejblíže. Tento okraj je označován jako astrál. V Montril se v astrálu nachází Siana, když opouští své tělo v knihovně v Indinii, a vidí různé plazmatické bytosti, například démony.

Pro lepší pochopení následujících výkladů odkazuji na všeobecně platnou Teorii hmotnění → ZDE

Démoni jsou lidmi vytvořené bytosti, které vznikly z "negativních" emocí. Čím více lidí se podílí na vzniku démona nebo z čím více emocí je démon vytvořen, tím je silnější. Tohoto principu využívá pozemská mediální manipulace - vláda strachu. Čím silnější je vzniklý démon, tím je schopnější a využívá "sofistikovanější" způsoby, jak získat svou potravu - emoci, ze které byl stvořen. Nicméně zpočátku existují démoni jako tzv. larvy, které parazitují na těle hostitele, dokud nejsou dost silné na vlastní existenci a bytí. Stejně jako mají členění emoce dle svých frekvencí (o tom více ve zvláštním článku), mají členění i démoni (a všechny ostatní plazmatické bytosti). Jsou tu slabší, spíše škodolibí démonci a čertíci, střední vrstvu zastupují démoni, kteří vznikli náhle, jako démoni afektu, rozčilení, vzteku. Pokud se člověk ovládá, nežijí dlouho. Na druhé straně škály stojí tzv. arcidémoni, vytvořeni a živeni mnoha lidmi. Vzhledem k současné situaci Černý řád na planetě Zemi registruje existenci několika arcidémonů, přítomných po celé planetě - strach, nenávist, nejistotu, slabost, potlačenost, válka.

Arcidémon války

Velmi nebezpečné je vytvoření a živení démonů v rámci vír a náboženství, například antikrist. Čím více lidé věří v jeho existenci a příchod, tím hmotnějším ho činí - příklad podle teorie zhmotnění.

Samozřejmě existuje celá řada dalších "negativních" plazmatických bytostí - šotci, rarášci, trpaslíci, obři...

Pak tu ovšem máme ty "pozitivní", například elfy, skřítky, víly...

Andělé jsou druhou stranou této lidmi vytvořené mince. Jedná se o plazmatické bytosti, které vznikly z "pozitivních" emocí, ať jde o běžné anděly nebo archanděly. I tyto bytosti jsou závislé na napojení na lidi, jejich duchovní těla, nicméně neparazitují. Existují z toho, co jim je "dáno". Nemají potřebu člověka přivádět do situací či v něm vyvolávat myšlenky/jednání, které vytvářejí požadovanou emoci (potravu); na rozdíl od démonů. Je důležité dodat, že pokud to člověk chce, pokud chce být přiváděn do situací, které v něm vyvolávají příjemné a pozitivní emoce, je takto veden. (Nejen) andělé těží z lidské přirozenosti a čistoty, z lidského žití ze srdce.

Andělské srdce

Samostatnou zmínku by zasloužili strážní andělé, ve které se na Zemi poměrně rozšířeně věří. Říká se, že každý člověk má svého strážného anděla. Je to jen jiné pojmenování pro mnohem jemnější skutečnost (viz níže), či spíše je to jeden ze způsobů, jaký člověk využívá pro svůj vlastní rozvoj.

Černý řád zaznamenává existenci několika archandělů na planetě Zemi - soucit, pochopení, statečnost, odpuštění, láska, naděje.

Rozdělení andělů a démonů podle Černého řádu bude uvedeno v samostatném článku, stejně tak dělení dalších plazmatických bytostí. O anděly a démony se řád zajímá z větší části právě kvůli všeobecnému pozemskému povědomí o jejich existenci, ať už v ně lidé věří, nebo ne. To, že v něco někdo nevěří, neznamená, že to neexistuje - nevědomost je slabost, kterou lze využít. Slabosti využívají zejména démoni, stejně jako lidé.

Většina plazmatických bytostí existuje díky tomu, že byly vytvořeny lidmi. Je tu ale spousta dalších, které existují díky tomu, že existují emoce, jsou jejich projevem a vznikají na hranicích energetické a plazmatické sféry. Emoce byly dříve než plazmatické bytosti.

Kategorií samou o sobě jsou duchové tak, jak si je pozemšťané představují. Jak bylo napsáno výše, duch je emoce. A duchové, jak je lidé spatřují, nejsou nic jiného než emoce. Duch je součástí duše a nemůže ji opustit, podobně duše nemůže zůstat uvězněna v hmotném světě či na jeho hranici. Ve Stmiru ví, že duch ani duše nemohou zůstat nikde zaseknuti. Jediné, co takhle může zůstat a co lidé označují za duchy, je tzv. emoční otisk. Více o něm bude napsáno v samostatném článku. Emoční otisk je, stručně řečeno, velmi silná emoce či "směs" emocí, které se vtiskly do prostředí (proto mají určitá místa svou typickou atmosféru - hřbitovy, kostely…). Duše NENÍ součástí emočního otisku. Otisk je "schopen" nést konkrétní fyzickou podobu - podobu těla, které ho vytvořilo. Vše záleží na jeho tvůrci, který ho poměrně často vytváří nevědomě.

Každá emoce má vlastní frekvenci a taktéž vlastní barvu, kterou jsou schopni citliví lidé vidět. O aurách člověka nicméně bude řeč až v jiném článku.

Duchovní tělo je mostem. Propojuje duši s fyzickým tělem. Čím více člověk ovládá emoce a umí s nimi pracovat, tím více překonává most z fyzična k duši.

Duševní tělo

Duševní tělo, taktéž energetické, je (nejen) ve člověku zastoupeno duší. Přebývá v energetické sféře, je energií a ničím "míň". Duše je propojena se všemi sférami Světa, s plazmatickou a hmotnou, skrze to jediné, co je spojuje - skrze energii samotnou.

Duše je energií, ale není ryzí energií. Je "naprogramovanou" energií. Každá duše má stejný cíl - navrátit se ke svému Tvůrci, k Envataru, k bohu, nazvěte to, jak chcete. Chce být opět jeho součástí. Ve zvláštním článku budou další informace o duši - jak funguje, proč existuje, co je jejím záměrem a jak ho chce docílit.

Duše

Duše je fragmentem Envataru a je v nejdokonalejší podobě uvnitř každého člověka, v "nižších" modifikacích pak ve všem živém. Duše komunikuje s těly, které nosí, s duševním a fyzickým.

Komunikace s fyzickým tělem probíhá právě skrze emoce, jak bylo řečeno v posledním odstavci o duchovním těle. Je rozdíl mezi prací s emocemi a jejich potlačováním. Tímto problémem se v knize Montril zabývají Terineree, zejména Geraldina - začínají cítit emoce a musí se s nimi naučit zacházet a pracovat a hlavně jim naslouchat, rozlišovat je a umět s nimi zacházet.

Uvnitř každého člověka je samostatný "obvod" či "okruh", po kterém duše komunikuje přímo se srdcem, resp. se srdeční čakrou nebo srdečním energetickým centrem. Tento způsob propojení je lidmi na Zemi nazýván různými pojmy - "anděl strážný", "intuice", "vnitřní hlas", "hlas shůry", "tušení" apod. Lidé s otevřenou srdeční čakrou či žijící ze srdce se mohou napojit přímo na duši, tím na samotný Envatar, což je už jen pár kroků od Společné mysli.

Mysl

Někdy se můžete setkat se čtyřmi úrovněmi člověka - tělem, emocemi, duší a myslí. Ve světě Montril se na mysl nenahlíží jako na samostatné tělo. Mysl je prostředek, nástroj. Mysl je počítač, který analyzuje a vytváří. Buď je mysl poslušný počítač, který pracuje, jak mu bylo určeno, nebo je to vzbouřený stroj, který ovládá. Záleží na tom, co člověk dovolí.

Mysl dokáže úžasné věci, dokáže vytvořit dechberoucí představy, nicméně funguje pouze ve hmotné sféře. Pracuje jen s tím, co někdy zachytily smysly. Když je to umožněno, projeví to, co nikdy nezachytila - okamžik projevu duše.

Bytí v přítomnosti utišuje mysl a umožňuje člověku soustředit se plně sám na sebe, proto se tolik doporučují pravé meditace - soustředění na dech. Dojde k utišení mysli a bytí v přítomnosti.

Mysl


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama