Červenec 2015

Spisy Černého řádu

31. července 2015 v 13:40 | Montril Sharon
Černý řád dokumentuje všechno. Má sídlo na každé obydlené planetě, v každé zemi, v každém hlavním městě, ve všech velkých městech i v těch menších. Zaznamenává, vyhodnocuje, zpracovává všechno. Je to největší "databáze" na Světě.

Jedním z hlavních zaměření řádu je Koloběh. Zaznamenává každý Koloběh a své záznamy následně porovnává s kronikou, kterou píšou Věštkyně na Hoře bez vrcholu.

Dalším z cílů je proniknout do filozofií, mytologií, náboženství a dalších myšlenkových oblastí. V případě Koloběhu se jedná zejména o studium učení bohů a jejich zcela přesná a pravdivá interpretace ve světle informací, kterými řád disponuje. To znamená, že když se v Koloběhu řekne "bůh", řád řekne "entita stvořená tehdy a tehdy tímto a tímto způsobem za tímhle a tímhle účelem" a ještě dodá, proč se této bytosti říká "bůh" a co to pro danou zemi a lidi znamená. Navíc poskytne porovnání pro lepší pochopení a ilustraci.

Spis

Spisy Černého řádu obsahují tímto stylem rozšířené informace. Používají se slova, která v Koloběhu neznají a která lépe vystihují podstatu sdělované věci. Spisy zpracovává vždy jeden člověk, aby se předešlo nepřesnostem, ve spolupráci (formou konzultací a disputací) s dalšími odborníky z celého vesmíru. Každý spis poté prochází sérií tří kontrol, každá kontrola zpracovává posudek, který je následně součástí spisu. Spisy se dosud nikdy nevrátily k přepracování. Každý spis odkazuje na další dokumenty, kde může studující najít rozšiřující informace.

Zpracovatel spisu

Spisy se uchovávají na několika úrovních. Na planetě v Zakázaném pásmu se nachází Centrální knihovna, kde jsou všechny dokumenty řádu ve fyzické formě. Každý vesmír má svou. Samozřejmě jsou všechny dokumenty řádně zpracovány do souborů v Jednotné mysli, kde se k nim může dostat úplně každý. Zde jsou uloženy ve Společném jazyce. Jednotná mysl je jediný "prostor", který nemůže zaniknout ani být napaden, takže jsou tam informace v největším možném bezpečí. Dále existují ve virtuálních podobách - ať už pro systémy založené na elektrické, či jiné energii, tak pro potřeby ryze technologických a rozumových bytostí. Každý dokument lze převést do jakéhokoli existujícího jazyka v celém vesmíru.

Spis ve formě knihy


Pro vydání spisu se žadatel obrací buď přímo na zpracovatele, nebo správce informací.

Drie

31. července 2015 v 12:34 | Montril Sharon
Drie je bohyní Života, ale lidé se k ní obracejí i v oblastech spravedlnosti, harmonie, míru, pravdy a moudrosti. Má moc život zkrátit a přiblížit smrt, nebo život prodloužit a oddálit smrt. K Mrii, její sestře, se lidé modlili více, ale po únosu se to změnilo a Drie se stala cílem modliteb a proseb, aby obměkčila svoji sestru. Drie měla na bohyni smrti velký vliv, který Koloběh od Koloběhu slábl, až zmizel úplně. K Mrii se nikdo neobracel ani v myšlenkách ve strachu, co by mu ve svém rozmaru dokázala provézt. Nápor na Drii zmírnila Marita, která se stala Mriinou velekněžkou a zprostředkovávala jí prosby lidí ("sestra" bohyně Drie → ZDE ←).

Svatyně Drie se nachází v deltě řeky Kirvy, nejúrodnějším území ve Stmiru. Její socha ve svatyni je z bílého kamene a je zobrazována jako žena nízkého vzrůstu se zaoblenými tvary a širokými boky, krásná a dlouhovlasá, zahalená do bílých šatů s holubicí v dlani a semínkem stromu v druhé.

Učení bohyně Drie je zaznamenáváno dvěma kněžími a zprostředkováváno veleknězem, kteří nosí bílá roucha. V učení mluví o tom, co je to život, o jeho podstatě a původu, proč vzniknul a v jakých formách existuje a jak se projevuje. Výklady, co znamená být živý, jsou hodně probírané nejvyššími učenci Stmiru, aby byly správně podány všem lidem.

Drie

Terineree vystupující v příběhu, narození s mocí bohyně Drie v těle
Geraldina
Vam

Ze spisů Černého řádu
Drie a Mrie bývají označovány jako "dvojčata". Je to obyčejné pojmenování od prostých lidí, které sice nemá nic společného s jejich podstatou, ale oni si to uvědomují, řád to respektuje a nepovažuje za nutné další rozepisování, neboť každý ví, o čem se hovoří.

Ve Stmiru kdysi panovalo pořekadlo "Driina je smrt, Mriin je život". Už řadu Koloběhů se nepoužívá, ale jeho hluboká podstata je stále aktuální - bohyně života dává smrt, bohyně smrti dává život. Slovy je to náročné na vysvětlení, ale nelze ani jednu bohyni od druhé oddělit, stejně jako nelze oddělit život od smrti. Život a žití koexistuje se smrtí a umíráním, vždy záleží na úhlu pohledu - život může být dlouhým žitím, nebo dlouhým umíráním. Nutno dodat, že ve Stmiru se na smrt nepohlíží jako na něco zhoubného, stejně tak se nepohlíží na život jako na něco svatého. Žít i zemřít je přirozené, tyto možnosti mají všichni a nic z toho není výjimečné. Pro hlubší pochopení této podstaty je na konci spisu příloha s popisem zdejší mentality.

Učení bohyně Drie je jedno z nejsložitějších na výklad, protože ve Stmiru neexistují vhodné pojmy a málo lidí ovládá Společný jazyk, aby procítili význam slov, která nikdy neslyšeli. V rámci řádu jsou ve Stmiru dva lidé, kteří se zaměřují výhradně na studium učení bohyně Drie. Jsou součástí Koloběhu, Probuzení a Uvědomělí a už tisíce životů se věnují studiu učení této bohyně. Výsledky jejich skutečně mnohaleté práce jsou uvedeny v příloze tohoto spisu.

Mrie

21. července 2015 v 20:48 | Montril Sharon
Mrie je jednou z dvanácti "bohů" Starého Koloběhu. Je paní Smrti, vládne jí a má ve svém opatrovnictví Říši mrtvých. Nutno podotknout, že Říše mrtvých je místem, kam odcházejí duše lidí zemřelých v Koloběhu, pokud nejsou dostatečně Uvědomělé, aby mohly samy cestovat vesmírem. Mimo Koloběh jsou duše součástí procesu reinkarnace. V Koloběhu jsou duše uvězněny, a tak Envatar rozhodl, aby bylo vytvořeno místo, kam by se duše mrtvých mohly uchýlit, než se zapojí do Poslední bitvy. Když se Koloběh usadí na nové planetě a bohové zvedají ze dna jejího moře ostrov, Říše mrtvých vzniká hned záhy. Duše se tam usadí a čekají, až přijde jejich čas se narodit, a poté tam dlí po smrti svého fyzického těla.

Kdysi bývaly doby, kdy se k Mrii lidé stále modlili. Modlili se za dlouhý život, za zdraví a duševní růst. Mrie je smrt sama a má moc smrt oddálit nebo přiblížit - prodlužuje nebo zkracuje život. Její sestrou je Drie, paní života, která naopak prodlužuje či zkracuje život - oddaluje nebo přibližuje smrt.

Mrie bývala velmi vstřícná a laskavá a lidé se k ní modlili více než k její sestře. Její svatyně se nachází severně od Hory bez vrcholu, na západ od Lesa v Prokletém močálu (více viz povídka Marita Inguol, velekněžka bohyně MrieZDE ←). Kdysi to bylo místo plné života. Nicméně stalo se něco, co nikdo nečekal.

Mrie


Kroen zesílil a zaměřil se na nový cíl - na duše v Říši mrtvých. Metaforicky řečeno Mrii unesl a mučil, aby od ní získal přístup k Říši mrtvých a jejím duším, které by mohl využít pro svou armádu "nemrtvých", jak se jim ve Stmiru říká. Mrie ustála jeho nátlak, nicméně prozradila, jak zachytit ducha člověka těsně po smrti fyzického těla.

S takovou informací se spokojil a Mrii zanechal jejímu osudu v energetické sféře.

Z přírody kolem svatyně Mrie se staly páchnoucí močály plné otrávených výparů, které dokážou způsobit halucinace, v nichž ožívá to nejzvrácenější v každém, kdo se jich nadýchá. Pod její moc tak spadly jedy. Socha zobrazující její fyzickou podobu se rozdrolila. Mrie ještě jednou, o mnoho Koloběhů později, vstoupila do fyzického těla. Bolest, kterou cítila, ji přiměla vrátit se zpět. Nikdy více do hmotného těla nevstoupila.

Mrii se začalo říkat Prokletá Mrie. Stala se velmi nevyzpytatelnou. Lidé se k ní přestali modlit, protože nešlo určit, v jaké "náladě" se Mrie nachází. Nejčastěji měla rozpoložení takové, že udělala přesný opak toho, oč byla žádaná. Drie pak musela ukončovat utrpení ubohých lidí. Mriini kněží nedokázali unést její učení, které obsahovalo popis jejího mučení, a umírali. Mnoho Koloběhů neměla svatyně Mrie kněze ani velekněze, nikdo nedokázal unést pravdu. Role velekněze se nakonec ujala Marita Inguol, mistryně Černého řádu pro Stmir. Mrie se velmi vyžívala v mučení lidí skrze jejich emoce, pokud se na ni obrátili s modlitbou, otevřel se tak mezi ní a člověkem energetický kanál, ale Marita podstoupila náročnou přípravu. Mezi lidi se učení bohyně Mrie muselo dostat. Cenou bylo, že Marita "potlačila" své emoce. Nemá v sobě žádný cit, což jí umožňuje komunikovat s Mrií a zprostředkovávat jí prosby lidí bez toho, aby bylo ublíženo jí samotné nebo prosebníkovi. Marita je jediným člověkem ve Stmiru, který s Mrií dokáže přímo komunikovat.

Jak se ke smrti postavíš,
tak se narodíš.

Jedna ze zásad Mriina učení

Díky Maritě se Mrie uvolnila, neboť našla cíl svých potřeb, i situace ve Stmiru se výrazně utišila a Mrie se v klidu uchýlila do Říše mrtvých. Zpočátku panovaly obavy o duše pobývající v Říši, ale Mrie jim nevěnovala pozornost. Bohové se s Mrií naučili vycházet, stejně tak Terineree, a vše mohlo začít normálně fungovat.

Terineree narození v mocí bohyně Mrie v těle se stali vůči jejím vrtochům odolní a velice pečlivě používají její moc, opatrně volí slova ve Starém jazyce, aby měla jasný význam a Mrie si je nemohla vyložit po svém.

Terineree, kteří moc bohyně získali, si takový pozor dávat nemusejí, chrání je ten bůh, s jehož mocí se narodili. Mrie zůstává jediným bohem, který umožňuje bez následků čelit přízrakům a porazit Pána přízraků. K dosažení stejného účinku s mocí jiného boha je potřeba velké množství energie. Nicméně Terineree s mocí bohyně Mrie je málo, přeměnu člověka na Terineree pomocí energie Mrie málokdo přežil a těch, kteří se s touto mocí narodili, je pomálu.

Terineree vystupující v příběhu, narození s mocí Mrie v těle
Nikolas

Ze spisů Černého řádu
Entita, která je nazývána bohyně Mrie, byla vytvořena Envatarem specificky upravenou energií. Dokáže vstřebat životní energii fyzického těla a tím přiblížit jeho smrt, nebo naopak ji do těla vpravit a tím smrt oddálit. Tahle ohromná moc je omezena tím, že ji může používat velice střídmě.

Poté, co byla Mrie "unesena" a "mučena", prozradila Kroenovi jen jednu jedinou věc. To, jak se dostat do Říše mrtvých, udržela v tajnosti, ale prozradila, jak uvěznit lidskou duši, když opouští zemřelé tělo. Tak se Kroen naučil zachytávat duše zemřelých. Nicméně když duše opouští tělo, opouští ho i s duchem - emocemi. Kroen duše věznil do vytvořených těl a tím vytvořil novou rasu, které se říká ghúlové, ale kvůli duchu, který obvykle projevoval poslední nejsilnější emoci za života těla, nebyli ghúlové ovladatelní. Plakali, křičeli, poškozovali se, šíleli hrůzou, třásli se strachy, útočili na všechno kolem… Chtěl se naučit oddělit ducha od duše, ale to je proti Řádu, tak se naučil ducha - emoce - potlačit. Trvalo mu to desítky Koloběhů, nicméně vytvořil ghúly, kteří nemají žádné emoce a umí jen to, co je naučí - zabíjet. Kroen navíc zjistil, že pokud člověka před smrtí fyzicky mučí, jeho emoce výrazně potlačí už za života, a potlačit pak množinu emocí se společným názvem bolest je velice snadné - není totiž fyzické tělo a emoční otisk rychle zaniká.


Podrobný popis toho, co se stalo při "únosu" a "mučení", nám poskytla Marita Inguol. Je jednou ze šesti lidí, kteří pamatují první Koloběh, je velmi vzdělaná a byla schopná použít správné termíny. Její detailní výpověď je uvedena na konci spisu.

Envatar

20. července 2015 v 17:29 | Montril Sharon
Envatar je jméno, kterým lidé žijící na Atlantidě (více → ZDE ←) nazývají Tvůrce Světa. Nikdy ho neoslovují označením "bůh" a všichni moc dobře vědí, že děti Envataru, dvanáct bohů Atlantidy (více → ZDE ←), bohy také nejsou. Jsou to jeho stvoření a označení "bohové" nesou pouze pro snadnější vyjádření jejich moci.

Poté, co Envatar uvěznil duše a svá stvoření v Koloběhu, rozhodl se úděl všech v Koloběhu ulehčit tím, že umožnil svým stvořením zpracovat a zprostředkovat svá učení. Každý bůh má svou svatyni a v ní velekněze a kněze. Velekněz přijímá učení boha, kterému slouží, a interpretuje ho skrze slova. Díky učení jedenácti bohů je poznáván samotný Envatar. Vykladači (nikoli velekněží) učení Envataru obvykle pocházejí z Černého řádu, aby nedošlo k chybnému nebo doslovnému výkladu. To bylo řádu přímo nařízeno, neboť Envatar udělil výsadu všem v Koloběhu poznat pravdu - samozřejmě upravenou pro slova.

Informace, odkud Envatar pochází, není zatím dostupná. Ví se pouze, že má v hmotném Světě prapůvodní podobu - černá koule. Z temnoty vzniklo světlo a ze světla Svět, Envatar sám je temný a jeho prvotní (hmotná) stvoření jsou světelné podstaty. Mimo hmotný Svět je Envatar energií, ze které je vše stvořeno. Jelikož mimo hmotný svět neexistují fyzikální zákony, tedy neplatí, že koule je energeticky nejméně náročný tvar, předpokládá se, že energie mimo Svět existuje jako mozkem a srdcem neuchopitelný projev.

Envatar tvoří vesmír sám ze sebe

Z učení bohů (tedy Envataru) vyplývá, že Envatar dostal pokyn stvořit Svět. Ze svého těla vytvořil sedm vesmírů o třech sférách. Pak vytvořil První rasu, která je mu nejblíže. Následovala další stvoření včetně Starých bohů, například Spráci - bytosti, které jsou archetypy Envataru. Tato stvoření fungují jak jako individua (ve hmotném světě, pokud do něj sestupují), tak jako celek (v energetické sféře), se vším propojeni.

Účel stvoření Světa není v rámci Koloběhu známý, lidé v něm nemají dostatečné znalosti a ani nejsou určeni k tomu účel poznat. Důležité je, že rozumí sami sobě, Koloběhu a záměru.

Envatar otevřel své vědomí celému Světu, což je označováno jako Jednotná mysl. Na Jednotnou mysl jsou napojeny všechny živé bytostí. V Jednotné mysli jsou obsažené veškeré informace, nad kterými kdy bylo uvažováno. Jak se lidé v Koloběhu stávali Uvědomělými, vyčlenil Envatar pro potřeby Koloběhu v Jednotné mysli prostor, který se nazývá Společná mysl. V ní existují myšlenky všech uvězněných v Koloběhu pod různým stupněm energetické a mentální ochrany, která funguje jako filtr - kdo ji překoná, je schopen zpracovat informaci (více o Jednotné a Společné mysli → ZDE ←).

Vykladači učení Evataru (z učení bohů a vhodných řádových informací)
Velmistr Černého řádu pro Stmir
Velmistr Černého řádu pro Krest

Ze spisů Černého řádu
Envatar je napříč všemi kulturami v tomto vesmíru nazýván různě, nejčastěji se používá označení bůh. Nicméně pouze v několika kulturách je vnímán tak, jaký doopravdy je. Mylné výklady jeho role jsou především role soudce, vládce, diktátora, bytosti libující si v lidském utrpení. Základními rysy jsou pak sobeckost, arogance, krutost, milosrdnost za velmi vysoké ceny… Ale takový, jaký Envatar je, je vnímán jen velice málo kulturami. Lze vysledovat učení o Envataru v jeho pravé tváři na planetách, kde se vyskytl Koloběh. Je to umělec, který nechává své dílo existovat.

Je obecně známo, že jazyk a slova jsou nejomezenější způsob komunikace - neexistují výrazy, kterými by šla podoba Envataru vyjádřit - proto je v rámci řádu vykládáno, že Envatar má mimo Svět podobu informace, nějakého shluku energie toho, kým byl sám stvořen/odkud sám pochází.

V rámci řádu jsou dvě teorie, které nebyly zatím vyvráceny, proč byl stvořen Svět. První teorií je experiment, druhou poznání. Experiment coby práce s energií, jak hluboko lze zajít při tvoření z ní. Poznání coby proces, kdy Envatar skrze každou živou bytost poznává své dílo. Obě dosud nevyvrácené teorie mají veliký háček - Envatar ví vše, ví, co stvořil a jak. Proč by tedy experimentoval nebo poznával? Ti nejvíce "osvícení" členové Černého řádu vyslovují obecný princip - poznání sebe sama znamená poznat celý Svět. Vše, co živá bytost potřebuje, má v sobě. Jen k tomu musí proniknout a poznat to. Pak se může "povznést" (dodávají, že jde o metaforu, neboť nahoře ani dole neexistuje, ale to je v řádu obecná informace). Envatar tedy, aby pochopil svou vlastní existenci, rozložil sám sebe na části - sedm vesmírů a tři těla (= sféry Světa - hmota, jemnohmota, energie), pronikl do nejmenších částic fyzikálního světa a nejvyšších vibrací energie proto, aby poznal sám sebe. To je obecně platný princip.

Co se týče Jednotné mysli, je to prostor; metaforicky řečeno ohromná databáze. Ve hmotném světě platí zákon zachování energie - vzniklá energie nezaniká. Každá myšlenka je energií a energie zůstává zachována. "Prostor", ve kterém zůstává každá myšlenka každého myslícího tvora, je nazýván Jednotnou myslí. Na tu je možné se vědomě napojit a poznat veškeré existující vědění. Neexistuje větší pokladnice, proto jsou lidem (obecné označení pro živé, myslící a inteligentní bytosti) jejich mysli programovány, aby tato schopnost byla co nejvíce omezena. To, že je každý člověk programátorem svého života, je v této oblasti nejpřesnější metafora, akorát se musí své role zodpovědně zhostit.

Nové náklady knih

20. července 2015 v 10:32 | Montril Sharon
Přeji všem krásný den,

po dlouhé odmlce způsobené nemocí a přípravami na kamarádky svatbu mě čeká příjemná povinnost, a to zařídit vytištění třetího nákladu knihy Povoláním likvidátorka a druhého nákladu knihy Montril. A to z toho důvodu, že nemám ani jeden výtisk navíc a o knihy je docela zájem.

Pokud by někdo některou z knih chtěl, napište mi (oroniel15 - @ - gmail.com bez pomlček).

Ceny se odvíjí od počtu kusů, odhadem:
- Povoláním likvidátorka od 200 Kč do 250 Kč
- Montril od 250 Kč do 300 Kč

Vždy se snažím, aby byly ceny co nejnižší. Ale přijdou mi velice vstřícné - Likvidátorka má přes 200 stran a Montril 460.


Nejvyšší bůh

9. července 2015 v 17:39 | Montril Sharon
Označením "Nejvyšší bůh" pojmenovali Stmiřané prvního z dvanácti "bohů", které stvořil Envatar. Nejvyšší bůh nemá konkrétní podobu, existuje pouze ve své základní energetické podobě, ve které sestupuje i do hmotného světa. Kvůli náročnosti tohoto procesu se jeho podstata zhmotňuje pouze do nejryzejší podoby; nabývá základní energetické podoby ve hmotném světě - světla. Ti, kteří ho kdy viděli, popisují, že vypadá jako kulatý zdroj světla, ze kterého vystupuje silná světlá záře - zlatá, stříbrná nebo bílá.

Stejnou podobu má i jeho socha - zářící energetický zdroj. Svatyně Nejvyššího boha se nachází v nitru Prokletého lesa na východě Stmiru, pár dní cesty od Hraničních hor. Les byl dříve plný života, nicméně poté, co byla do svatyně Nejvyššího boha zachráněna Mrie, je les otráven. Právě kvůli lesu je těžké se do svatyně dostat. Mrtvé stromy jsou obstoupeny mlhou, půda je pokrytá jedovatými výpary a žijí tam hrůzní tvorové. Nejvyšší bůh les nikdy neočistil a používá ho jako zkoušku pro ty, kteří chtějí jeho svatyni navštívit osobně. Díky rozvinutému vědomí Stmiřanů je toto opatření výzvou pouze symbolickou (více viz "bohyně" Mrie → ZDE ←)

Nejvyšší bůh


Ve svatyni jsou dva kněží a jeden velekněz, to je běžné osazenstvo svatyní. Velekněz je jako jediný schopen napojit se přímo na boha a zprostředkovávat jeho učení dvěma dalším kněžím, kteří jej zapisují. Učení Nejvyššího boha je metaforickým učením samotného Envataru, velmi okleštěným a omezeným. Učí o vzniku Světa, jeho struktuře, principech, podstatě a účelu. Hovoří o všech sedmi vesmírech, ze kterých se skládá Svět. Podrobně se zabývá energetickou podstatou Koloběhu a fragmenty Envataru - dušemi - v něm, taktéž základními energetickými zákony. Nejnutněji, jen jak je potřebné, vysvětluje Řád a Rovnováhu Světa. Kvůli nedostupnosti má svatyně málo uchazečů o studium učení Nejvyššího boha, proto jednou za čas dva kněží opouštějí svatyni, aby lidem učení zprostředkovali.

Nejvyšší bůh nemá ve své působnosti žádnou konkrétní oblast. Coby ryzí energie jmá několik obsáhkých úkolů - dbát o ostatní bohy, zprostředkovávat spojení mezi nimi a Envatarem a udržovat v energetické rovnováze Koloběh a hositelskou planetu.

Terineree narození s mocí Nejvyššího boha jsou považováni za velice všestranné. Aby mohli moc boha využít v boji, musí přesně určit, jak má "kouzlo" vypadat - to vyžaduje znalost Starého jazyka, soustředěnost a bravurní ovládání mysli. Energie samotná nemá v hmotném světě příliš velký účinek, moc boha není specifická, Terineree jí tedy musí dát přesné vlastnosti podle toho, jaký záměr "kouzlo" má. Čím menší úprava, tím méně energie "kouzlo" spotřebuje. Specifikace neutrální energie Nejvyššího boha například na oheň, elektřinu nebo led je nesmírně náročná a provádí se jen v nejnutnějších případech.

Terineree, kteří moc Nejvyššího boha získali od svých mistrů, jí disponují v menší míře. Díky neutralitě této moci existuje nepsané pravidlo, že moc Nejvyššího boha se v boji využívá až na konec, po vyčerpání sil ostatních bohů, kterými Terineree disponuje.

Základním využitím moci Nejvyššího boha v boji je tvorba energetického štítu a světelných koulí, vidění ve tmě a v případě vypracovaných mistrů je to schopnost vnímat Terineree své skupiny v boji - kde jsou, co dělají, zda jsou zraněni, kolik mají sil a podobně.

Množství moci Nejvyššího boha v těle Terineree se zvyšuje Koloběh od Koloběhu v závislosti na moci Kroena. S potřebou, aby byli Terineree silnější, se mění i způsob vpravování energie bohů do fyzických těl Terineree.

Aktivace energie probíhá buď vyslovením slov ve Starém jazyce, nebo myšlenkou. Díky moci bohů ve svých tělech jsou Terineree s bohy přímo propojeni - pokud by se bohové vzdálili od ostrova, Terineree by byli slabší.

Terineree vystupující v příběhu, narození s mocí Nejvyššího boha v těle
Velmistr Terineree
Unland

Ze spisů Černého řádu
Nejvyšší bůh je prvorozená bytost nepojmenované rasy, která má dvanáct příslušníků. Není příslušníkem První rasy, Správcem ani není z jiné skupiny nebo rasy, které působí v našem vesmíru. Je tvořen téměř ryzí energií Envataru, nicméně se od něj liší, v bytosti Nejvyššího boha jsou drobné úpravy, které jsou popsány na následujících stránkách tohoto spisu. Celá skupina dvanácti bytostí stojí mimo vesmírou hierarchii, jsou slepou odnoží, ve které obsazují nejvyšší místo, jsou nejblíže Envataru. Pak následují Montril, Terineree a nakonec lidé. Z celého vesmíru jsou lidé v Koloběhu Enavatru neblíže, dělí je od něj pouze tři stupně (Terineree, Montril a "bohové"). To způsobuje specifičnost duší uvězených v Koloběhu a schopnost vstřebávat a řádně chápat učení všech jedenácti "bohů" plus spisy učenců o Kroenovi.

Nejvyšší bůh se neobjevuje (lépe řečeno - objevuje se velmi, velmi zřídka) ve hmotném světě, ale ve spolupráci s jeho kněžími a speciálně vyvinutými meditacemi se našim nejlepším lidem podařilo se s ním spojit a získat cenné informace o způsobu jeho vzniku, jeho podstatě, struktuře, účelu, vlivu, znalostech a vědění. Vše bylo pečlivě zaznamenáno a popsáno v tomto spise včetně použité terminologie a výkladu metafor (výklady byly zpracovány skupinami předních odborníků pouze v souvislosti slepé odnože hierarchie a uskutečněných Koloběhů. Do výkladů nezasahují žádné jiné kosmologie, mytologie ani náboženství).

Vznik bohů

7. července 2015 v 12:02 | Montril Sharon
(Obrázky berte opravdu pouze jako ilustrace, nikoli doslovnost - není nic horšího, než brát metaforu doslovně.)

V dobách, kdy Envatar tvořil svět ze svého vlastního těla, byly stvořeny i jedny z prvních bytostí. Bohové Koloběhu ale nejsou příslušníky První rasy. Jsou to entity, jejichž úkolem mělo být obohacování, vzdělávání a pozorování. Lidé v Koloběhu každému bohu vystavěli svatyni, jejich součástí jsou sochy bohů v jejich fyzické podobě. Skrze kněze svatyní bohové sdělují své učení.

Envatar tvoří Svět sám ze sebe

První vznikl Nejvyšší bůh. První a nejvyšší z bohů, jediný, který na sebe "nemůže" vzít hmotnou podobu, protože je prost emocí. Ryzí energie, inteligence ve své neuchopitelné podobě. Lidé Koloběhu boha nikdy nepojmenovali, pojmenování svazuje a určuje oblast působnosti.

Nejvyšší bůh

Druhé v pořadí vznikly dvě bohyně, lidé v Koloběhu jim říkají dvojčata, aby lépe vystihli jejich postavení a role, a pojmenovali je Drie a Mrie. Drie je bohyní života, má ve své moci život dát, brát, prodlužovat ho nebo zkracovat. K ní se lidé Koloběhu modlí na delší život nebo jeho ukončení, za zdraví nebo rychlou smrt; dává smrt. Může dát dar nesmrtelnosti prodlužováním života tělesné schránky. Opatruje Říši živých. Mrie je naopak paní smrti. Je schopna smrt oddálit nebo naopak přiblížit. Jako její "sestra", i ona může dát dar nesmrtelnosti tak, že oddaluje smrt, čímž dává život. Pod její správou je Říše mrtvých. Je lidmi Koloběhu přezdívána Prokletá Mrie. Začalo se jí tak říkat poté, co byla unesena a mučena Kroenem. Byla pokřivena její povaha, pod její moc připadly jedy. Stala se z ní zákeřná bohyně, která se vyžívá v utrpení. Tato dvojčata pracují v dokonalé shodě, zákony energie musí zůstat zachovány, nicméně nemá Drie na Mrii už více žádný vliv a lidé se ve strachu z bolesti k Mrii nemodlí. Dlouho trvalo, než se našel kněz, který by byl schopen snést Mriiny vrtochy a zákeřnosti. Takový, který necítí emoce, které by Mrie mohla využít pro své pobavení.

Mrie

(viz Celý článek)